Kategorie

Reklamační řád

Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu reklamace@divanti.cz. Pro další informace, týkající se případných reklamací, nás můžete kontaktovat na tel. čísle: +420 776 444 460, nebo emailem: info@divanti.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) společnosti Moravia Flat s.r.o., IČ 278 20 831, se sídlem Sokolova 468/63a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81489 (dále jen „prodávající“), upravuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, práva kupujícího z vadného plnění prodávajícího z kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jakož i postup při jejich uplatnění vůči prodávajícímu (dále jen „reklamace“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístněných na internetové adrese www.divanti.cz. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího.

1.2. Prodávající prohlašuje, že při nákupu zboží prostřednictvím svého internetového obchodu poskytuje kupujícímu stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně, a které jsou v souladu s občanským zákoníkem.

1.3. Tento reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy je kupující právnickou osobou či osobou, jež při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. Uplatnění reklamace

2.1. Kupující může reklamaci uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty nelze reklamaci u prodávajícího uplatnit, ledaže prodávající poskytne kupujícímu u konkrétního zboží záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

U vybraných produktů nebo jejich částí nabízíme prodlouženou záruční dobu.  Tyto produkty jsou na webu jasně označeny, zpravidla štítkem. Záruční podmínky u tohoto zboží jsou podrobně rozepsány zde.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

2.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

2.3. Kupující je povinen prokázat své právo na uplatnění reklamace, a to předložením originálu či kopie prodejního dokladu, záručního listu, nebo popřípadě také jiným věrohodným způsobem.

2.4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co vadu zboží zjistí. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv mu je existence vady známa. V případě oprávněného uplatnění vady kupujícím neběží lhůta pro uplatnění reklamace po dobu, kdy je zboží v opravě.

2.5. Uplatní-li kupující reklamaci, prodávající mu písemně potvrdí, kdy reklamaci uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

2.6. V případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění reklamace.

3. Vyřízení reklamace

3.1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

3.2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3.3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3.4. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

3.5. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace. Po marném uplynutí této lhůty době je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s úschovou zboží, nebo po předchozím písemném upozornění kupujícího zboží prodat na jeho účet.

4. Jakost při převzetí zboží

4.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

4.3. Ustanovení uvedená v odst. 1 tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4.5. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

4.6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti zboží nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

5. Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy prodávajícím

5.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní na vady zboží, které se vyskytnou v době do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, u kterých se neuplatní záruka za jakost podle čl. VI. odst. 1.

5.2. Za podstatné porušení povinnosti prodávajícího se považuje taková vada zboží, pro kterou by kupující kupní smlouvu neuzavřel, pokud by tuto vadu předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

5.3. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující právo (dle své volby):
• na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
• na odstranění vady opravou zboží,
• na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
• odstoupit od smlouvy

5.4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností kupujícímu záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, nevyplývá-li ze záručního listu nebo z kupní smlouvy něco jiného.

6.2. Prodávající si vyhrazuje právo na případné nepatrné změny v odstínech a charakteru kůže u koženého zboží.

6.3. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014.

Přejeme příjemný nákup, kolektiv Moravia Flat s.r.o

Prodloužená záruka na 5 let

Firma Moravia Flat s.r.o. poskytuje prodlouženou záruku na 5 let u označených produktů štítkem 5 LET ZÁRUKA

Záruka se vztahuje:

  • na označené sedací soupravy vyrobené na kovovém rámu, konkrétně na skelet těchto sedacích souprav
  • na označené klasické sedací soupravy, konkrétně na skelet z masivního bukového dřeva a všechny mechanické části
  • na označené druhy látek – kolekce látek The Original Microfibres
  • na označené druhy tvrdého nábytku – konkrétně na kování, úchyty.

DŮLEŽITÉ: Na výplně sedacích souprav je záruka 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé mechanickým nebo chemickým poškozením, špatnou údržbou (čištěním) a nestandardním zacházením!  Návod na správnou údržbu naleznete zde.
  • Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího.
  • Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.
  • U tvrdého nábytku se záruka nevztahuje na barevnou změnu materiálů působením slunečního záření, na změny materiálů způsobené vzdušnou vlhkostí a na vady vzniklé mechanickým poškozením, nadměrným zatížením a použitím nevhodných čistících prostředků.
  • Záruku není možné uplatnit v případě, kdy se dané barevné provedení přestane vyrábět.

DŮLEŽITÉ: Při výrobě kožených sedacích souprav používáme pouze lícovou stranu kůže. Kůže je přírodní materiál s originální strukturou. Z těchto důvodů není možné zaručit stejnoměrné zbarvení a strukturu kůže. Pravá kůže se vyznačuje svou jedinečností, postupem času a užíváním se kůže roztahuje a zvláčňuje, mohou se vytvořit také záhyby a vrásky. Vyhrazujeme si právo na případné nepatrné změny v odstínech kůže a charakteru kůže.